ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. FOGALOMMAGYARÁZAT

1.1 United Food Concepts Kft. = United Food Concepts Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55., cégjegyzékszám: 01-09-290239, adószám: 25807859-2-42, e-mail: info@thefoodconvoy.hu, telefon: 70/427-5872. A United Food Concepts Kft. 2016. november 29. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

1.2 Honlap = a http://thefoodconvoy.hu címen elérhető és a United Food Concepts Kft. által fenntartott és üzemeltetett honlap.

1.4 Felhasználók = a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes személy, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, hírlevélre feliratkozik (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználás”).

1.5 Megrendelők = a United Food Concepts Kft.-vel a United Food Concepts Kft. által nyújtott szolgáltatás (így különösen privát szakács vagy food truck rendelés) tárgyában, a Honlapon keresztül kötött szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés(ek)”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő megrendelők.

1.6 ANY = a jelen adatvédelmi nyilatkozat és annak mindenkori, hatályos változata.

1.7 Adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Megrendelővel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.8 Infotv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.9 Adatkezelés = az alkalmazott eljárástól függetlenül az Adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adat további felhasználásának megakadályozása.

1.10 Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

1.11 Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.12 Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából az Adatok feldolgozását végzi.

1.13 Adattörlés = Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.

1.14 Adattovábbítás = Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.15 Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.16 Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.17 Hozzájárulás = a Felhasználó vagy a Megrendelő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.18 Tiltakozás = a Felhasználó vagy Megrendelő akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.

1.19 Hírlevél = a United Food Concepts Kft. által a Felhasználóknak és/vagy a Megrendelőknek meghatározott időközönként elektronikus formában kiküldött és a United Food Concepts Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag.

1.20 NAIH határozat: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: <strong>”NAIH”</strong>) NAIH-122398/2017 számú határozata, amellyel a NAIH a United Food Concepts Kft.-t, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette;

2. AZ ANY HATÁLYA

2.1 A jelen ANY a Felhasználók és a Megrendelők Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: ”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Infotv. 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján a jelen ANY hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Megrendelővel kapcsolatba hozható adatokra. A United Food Concepts Kft. a Felhasználók és a Megrendelők az Infotv. 3. § 3. és 4. pontjaiban meghatározott különleges adatot, így a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt, és nem kezel.

2.2 A jelen ANY célja az Adatkezelésre vonatkozó, az Infotv.-ben meghatározott adatkezelési elvek és szabályok rögzítése. A jelen ANY a hatálybalépésének napja az ANY a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. június 30. napja. Az ANY rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Megrendelőre vonatkoznak. A United Food Concepts Kft. fenntartja magának a jogot az ANY módosítására. A United Food Concepts Kft. biztosítja, hogy a hatályos ANY a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ANY-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1 A United Food Concepts Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és a Megrendelők információs önrendelkezési jogát. A United Food Concepts Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket amelyek megtételére az Infotv. és más hatályos jogszabályok alapján köteles. A United Food Concepts Kft. az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. Az Adatkezelésre kizárólag a United Food Concepts Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint a United Food Concepts Kft.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói, a feladataik ellátásához szükséges mértékben. A United Food Concepts Kft. köteles a jelen ANY-ben foglalt rendelkezések ezen személyekkel való betartatására.

3.2 Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Megrendelő önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A United Food Concepts Kft. Adatot csak a Felhasználó, illetve Megrendelő önkéntes megadásával kezel. A United Food Concepts Kft. az általa kezelt Adatokat – a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – harmadik személynek csak a Felhasználó vagy a Megrendelő hozzájárulásával adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a United Food Concepts Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

3.3 A United Food Concepts Kft. az Adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. A United Food Concepts Kft. vállalja, hogy az Adatok kezelését minden esetben célhoz kötötten végzi. A United Food Concepts Kft. csak olyan Adatot kezel, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, azzal, hogy az Adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. A United Food Concepts Kft. által a Felhasználótól, illetve a Megrendelőtől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

3.4 Az Adatkezelés célja, hogy United Food Concepts Kft. a Felhasználók és a Megrendelők irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és a Megrendelőket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók vagy a Megrendelők részére hírlevelet küldjön, továbbá ellenőrizze a United Food Concepts Kft. által a Felhasználóknak és a Megrendelőknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

3.5 A United Food Concepts Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

3.6 A United Food Concepts Kft. az Infotv. vonatkozó rendelkezései szerint a Felhasználó, illetve a Megrendelő kérésére tájékoztatást ad az érintett Felhasználónak, illetve Megrendelőnek az Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

4. ADATKEZELÉS

4.1 A Honlap a Felhasználók, illetve a Megrendelők igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó, illetve Megrendelő számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti egy információcsomag, amelyet a Honlap szervere küld a Felhasználó vagy a Megrendelő böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket a Felhasználó, illetve Megrendelő manuálisan törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy az a sütik alkalmazását tiltsa. A Honlap meghatározott funkciói kizárólag a meghatározott süti(k) telepítésének elfogadását követően használható(ak). A Honlap ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) használ, amelyek ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig a Megrendelő, illetve a Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A Honlap ún. hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) is használ, melyek hosszabb ideig vagy a tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függhet. A Felhasználó és a Megrendelő tudomásul veszik, hogy a United Food Concepts Kft. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ rövid időtartamú, ún. munkamenet sütiket, melyek lehetővé teszik a Felhasználó, illetve a Megrendelő munkamenetének ideiglenes megőrzését, illetve hosszú időtartamú, hirdetési és böngészést támogató sütiket, melyek a Felhasználó vagy Megrendelő által honlap-beállításokat tartalmazzák.

4.2 A Honlapon a Felhasználók nem tudnak regisztrálni, a United Food Concepts Kft. regisztráció útján nem gyűjt adatokat a Felhasználóktól. A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a United Food Concepts Kft. különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és a Megrendelő számítógépén. A United Food Concepts Kft. az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy a United Food Concepts Kft. a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és a Megrendelő számára; HubSpot kódját, amelynek célja, hogy a United Food Concepts Kft. releváns tartalmakat jelenítsen meg a Felhasználó és a Megrendelő számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy a United Food Concepts Kft. a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és a Megrendelő számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy a United Food Concepts Kft. a Honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön.

4.3 A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a United Food Concepts Kft. által rendszeresített megrendelőlap kitöltésekor az ott meghatározott alábbi Adatait megadni: név, e-mail cím, telefonszám. A jelen pontban foglalt Adatok kezelésének a célja, hogy a United Food Concepts Kft. a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja, és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza, és a Megrendelővel kapcsolatot tartson. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a United Food Concepts Kft. a Megrendelő által megadott Adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

4.4 A Felhasználónak lehetősége van a Honlap erre kialakított felületén a Hírlevelekre feliratkozni. A Megrendelő a Hírlevélre a megrendelés leadásával feliratkozik. A Felhasználó és a Megrendelő a Hírlevélre történő feliratkozással az Adatkezeléshez való hozzájárulását megadja. A Hírlevél való feliratkozás során a Felhasználó és a Megrendelő a United Food Concepts Kft. által alább meghatározott Adatait adja meg: név, e-mail cím. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatainak módosítását bármikor kérheti, illetve a Hírlevélről véglegesen leiratkozhat az info@thefoodconvoy.hu e-mail címre küldött e-maillel. A jelen pontban foglalt Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart.

4.5 A United Food Concepts Kft. a Felhasználó vagy a Megrendelő által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. A Felhasználó és a Megrendelő bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve – ha jogszabály másként nem rendelkezik – törlését. A United Food Concepts Kft. a Felhasználó, illetve a Megrendelő kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve a Megrendelőnek az általa kezelt Felhasználói- illetve Megrendelői adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A United Food Concepts Kft. a tájékoztatás nyújtását az Infotv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén a United Food Concepts Kft. írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Megrendelővel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy a Megrendelő jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

4.6 A United Food Concepts Kft. az Adatot az Infotv. 17. § (2) bekezdése szerint törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó, illetve a Megrendelő kifejezetten kéri, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. A United Food Concepts Kft. az Adatot a Felhasználó, illetve a Megrendelő törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 8, azaz nyolc napon belül törli. Törlés helyett a United Food Concepts Kft. zárolja az Adatot, ha az Felhasználó illetve a Megrendelő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot a United Food Concepts Kft. kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról a United Food Concepts Kft. az érintett Felhasználót illetve Megrendelőt tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.7 Ha a United Food Concepts Kft. az érintett Felhasználó, illetve Megrendelő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett Felhasználó illetve Megrendelő hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó vagy Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a United Food Concepts Kft. nem teljesíti, jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat. A Felhasználó és a Megrendelő bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. A United Food Concepts Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a United Food Concepts Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Adatokat zárolja.

4.8 A United Food Concepts Kft. a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. A United Food Concepts Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen ANY hatálya alá.

5. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

5.1 A jelen ANY a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az Infotv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre. A jelen ANY-ben nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban foglalt jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen ANY értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6.2 A jelen ANY bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ANY többi részének érvényességét nem érinti.

6.3 A Felhasználó, illetve a Megrendelő tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).

6.4 Bármilyen, a Felhasználó vagy a Megrendelő és United Food Concepts Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen ANY-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A jelen ANY kelte és hatálybalépésének napja: 2017. június 30. napja.